Жребият приключи!

Честито на печелившите!

Велосипед

ID номер

Име

470 Цветелина Нихтянова
651 Кирил Атанасов
410 Кирил Василев
122 Наталия Ангелова
729 Симеон Вутов
Ваучер за пазаруване в магазини Kaufland на стойност 50лв.
416 Борка Георгиева
374 Иван Василев
421 Георги Любенов
174 Николай Николов
629 Лора Василева
694 Екатерина Шерин
664 Владимир Александров
11 Мария Янкова
112 Ирена Тодорова
497 Албена Ангелова
512 Мариана Петрова
100 Надежда Николаева
542 Донка Пенева
643 Веселин Василев
394 Мирослав Мартинов
522 Мария Спасова
18 Десислава Александрова
8 Милко Кардашлаков
211 Мария Димитрова
199 Веселина Василева
328 Борка Атанасова
386 Мария Гунчева
501 Цветомира Петрова
13 Живко Христов
611 Янка Стамова
451 Снежина Димитрова
696 Танчо Колев
515 Иво Киров
379 Росица Атанасова
315 Тенчо Делчев
561 Ивайло Василев
538 Юджел Хюсеинов
77 Ремзие Алиева
595 Никола Димов
138 Емил Калинов
229 Елена Йорданова
69 Светлана Кибритева
162 Пенка Стоянова
121 Пламен Низорков
406 Веселин Симеонов
701 Атанаска Иванова
293 Атанаска Василева
56 Живка Колева
636 Цветелина Пенева
105 Диана Андреева
188 Евелина Виденова
403 Димитър Георгиев
554 Камелия Стоянова
564 Даниел Балев
557 Иван Тонев
Условия на Кампанията "Почувствай се зареден с енергия от Природата"

По-долу са представени условията, приложими спрямо лицата (“Вие” или “Участник”), участващи в Кампанията "Почувствай се зареден с енергия от Природата" (“Кампанията”). Чрез участието си в Кампанията, Вие приемате настоящите условия и те стават задължителни спрямо Вас. Неспазването на някое от настоящите условия Ви дисквалифицира от участие в Кампанията, като Вашата регистрация за участие се счита за невалидна.

Условията на Кампанията се приемат посредством поставяне на отметка в кутия на уебстраницата на уебсайта, където се регистрира промоционалният Код. Съгласието за обработване на лични данни се дава чрез поставяне на отметка в кутия на уебсайта, където се регистрира промоционалният код.

Организаторът на Кампанията е Колгейт-Палмолив Адриа, вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 121525010, с адрес на управление адрес София 1528 София Еърпорт център, бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104. Навсякъде, където в настоящите условия се говори за 'наши', 'нас', 'ние' или ‘дружеството’, съответните термини се отнасят до Организатора на Кампанията, неговите дъщерни, свързани дружества и сътрудници.

  1. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Кампанията е достъпна единствено за граждани и лица, законно пребиваващи в България, които са достигнали минималната възраст от 18 (осемнадесет) години. В Кампанията не могат да участват (i) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Кампанията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (ii) други лица, участващи в създаването или администрирането на Кампанията, или техните семейства или членове на домакинствата.

  1. КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В КАМПАНИЯТА

2.1 За да се включите в Кампанията за спечелването на едно от 5 градски колела или един от 50 ваучера за пазаруване в магазини Кауфланд на обща стойност 50 лева всеки, трябва да посетите електронната страница www.palmolivepromo.bg, да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу), включително Вашето име, и-мейл адрес, телефон и да впишете кода от касовата бележка, която сте получили, след закупуване на на един или повече душ гела Palmolive на обща стойност минимум 3.89 лв от магазин на търговкса верига Кауфланд. Система на Организатора ще извършва автоматична проверка на уникалността и валидността на кодовете. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове и при нужда да ревизира резултатите от проверката, включително, но не само, да прекрати и/или отложи Кампанията.

2.2 Регистрацията за участие в Кампанията започва в 0:00ч. българско време, на 07.06.2021г. на www.palmolivepromo.bg. За да имат шанс да бъдат избрани за спечелване на награда (както е описано по-долу), участниците трябва да се включат в Кампанията преди 24:00 ч. местно време на 04.07.2021г. Закъснелите участници няма да бъдат включени в тегленето на наградите.

2.3 Системата на посочения в точка 2.1. сайт ще извършва незабавно проверка на валидността на регистрацията на всеки участник. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на кодовете и при нужда да ревизира резултатите от проверката. Организаторът има правото да прекрати, отложи или спре Кампанията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на уникален код, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите. Един уникален код осигурява едно участие.

2.4. Само за срока на провеждане на Кампанията, а именно от 07.06. до 04.07.2021г. закупуване на на един или повече душ гела Palmolive на обща стойност минимум 3.89 лв може да ти донесе подарък градско колело или ваучер за пазаруване от Кауфланд на обща стойност 50 лева. Регистрирайте кода от касовата бележка от продукта на www.palmolivepromo.bg и автоматично се включвате в тегленето за 5 градски колела на стойност 389 лв. всяко или един от 50 ваучера за пазаруване в магазини Кауфланд на обща стойност 50 лева всеки. Пазете касовата бележка до приключване на Кампанията. Повече информация за кампанията можете да намерите на www.palmolivepromo.bg.

2.5. Потребителите са задължени да пазят касовата бележка като доказателство за покупка при получаване на награда.

2.6. Можете да се включите в Кампанията, като използвате всеки Код само веднъж. С регистриране на един Код може да спечелите само една Награда. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен Код. Вие декларирате, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Кампанията е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Кампанията.

  1. ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

3.1 Спечелилите награда се избират на случаен принцип след приключване на Кампанията на 05.07.2021г. измежду всички участници, които успешно са се включили в Играта за теглене на награди в рамките на Кампанията, в съответствие с настоящите условия. Тегленето на победителите се провежда в седалището и адреса на управление на Колгейт Палмолив Адриа – София 1592, бул. Христофор Колумб № 64, сграда 1, офис 104, в присъствието на нотариус.

3.2 При регистриран уникален и валиден код, системата ще връща имейл, в който информира участника, че кодът му е регистриран за участие и ще го препраща на промоционалната интернет страница, където може да се запознае с правилата на Кампанията и където може да научи, кои са печелившите от Играта ;

3.3. В края на Кампанията системата, изработена от Организатора изтегля на случаен принцип и в присъствие на комисия и нотариус, посочена от Организатора, от всички регистрирани уникални и валидни кодове тези, които печелят наградите. Комисията подписва протокол, потвърждаващ спечелилите участници.

3.4. Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща или по телефон ( по един от двата начина). Ако Организаторът на Кампанията не успее да се свърже с даден Печеливш след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния Печеливш, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената Награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно, до валидното изискване на Наградата от участник, който има право да я получи.

3.5 В случай, че някой участник, който е спечелил награда бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 4 по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно, по решение на Организатора

  1. НАГРАДА

4.1 Всеки от спечелилите участници получава или 1 градско колело или 1 ваучер за пазаруване в магазини Кауфланд. Организаторът ще раздаде общо 5 градски колела ТРЕКИНГ ВЕЛОСИПЕД RIVERSIDE 120, СИВ RIVERSIDE и 50 ваучера за пазаруване в магазини Кауфланд като награда на спечелилите участници.

4.2 Спечелилият награда ще я получи с куриер в рамките на 10 работни дни след изтеглянето имената на печелившите. При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата. Член 3.4 и член 3.5 по-горе се прилагат.

4.3 Приблизителната обща стойност на една награда – градско колело е 389 лв.

4.4 Спечелването на награда е обвързано с покупка.

4.5 Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила към 1 януари 2019 г., всякакви парични награди и награди под формата на търговски изделия с пазарна стойност, надвишаваща 100 лв. (сто български лева), получавани от физически лица при игри, състезания и конкурси, които не се предоставят от работодател или възлагаща организация, се облагат с данък. Организаторът издава официална разписка на всички спечелили участници, указваща пазарната стойност на получената награда. Официалната разписка се предоставя на спечелилите участници заедно със самата награда. Спечелилите участници трябва да представят официалната разписка заедно със своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не по-късно от 30 април на годината, следващата годината на придобиването на наградата. За целите на издаването на официалната разписка, спечелилият участник предоставя на Организатора следните лични данни: пълно име, адрес и единен граждански номер. Тези данни се обработват от Организатора в съответствие с Раздел 5 от Правилата на Кампанията по-долу.

  1. ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на данните, обработвани за целите на организиране и провеждане на Кампанията, е: Колгейт-Палмолив Адриа, със седалище и адрес на управление: София 1528 София еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104 с ЕИК по БУЛСТАТ: 121525010 (Организатора).

5.2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

За целите на участието в Кампанията, единствено Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, и-мейл адрес, телефон,. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника при извършване на регистрация на промоционален код, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД.

5.3. Предоставянето на съгласие за обработване на лични данни е доброволно. Ако участник прецени, че не желае да предостави изисканите от Организатора лични данни, няма да може да вземе участие в Кампанията.

5.4. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.

С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави пълни имена, адрес за доставка. Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, е даденото от Участника съгласие по чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД.

5.5 Получатели/категории получатели на данните

Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – и-мейл адрес, име, адрес за доставка и телефонен номер може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията и провеждането на играта, както и предоставянето на наградите.

5.6. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Освен в случай на оттеглено по-рано съгласие от Участник, данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани от Организатора и търговски партньори, участващи в организацията на играта в срок от 3 месеца, след приключване на играта.

Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени в срок от 3 месеца след като Организаторът получи данните от Участника. Останалите лични данни, събрани от печелившите Участници, които са получили своите награди (техните имена), ще бъдат съхранявани за срок от 11 години след приключване на Кампанията с цел изпълнение на нашите данъчни задължения за отчетност.

5.7. Вашите права, като субект на данни

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законността на обработването на личните данни преди това, но може да доведе до невъзможност Участникът да продължи участието си в играта (например, ако Участникът оттегли съгласието си преди тегленето на наградите).

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

5.8. Данни за контакт относно събирането и обработването на лични данни:

Колгейт Палмолив Адриа, Евелин Георгиева, email: evelin_georgieva@colpal.com

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1 С регистрацията си в Кампанията участникът заявява и гарантира, че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и отговаря на всички изрично изброени специфични изисквания, посочени тук. В случай че участникът не отговаря на условията и това бъде установено след проверка от страна на Организатора участникът може да бъде дисквалифициран от Кампанията. Ако възникне спор относно изпълнението на условията Организаторът има право на последното решение.

6.2. Имената на Спечелилите награда (първо име и първата буква на последното име) се обявяват онлайн на адрес www.palmolivepromo.bg. Решението на Организатора на Кампанията по отношение на всички аспекти на Кампанията е окончателно. Няма да бъде водена кореспонденция с участници, освен с участника, избран за печеливш.

6.3 При поискване Спечелилите награда предоставят на Организатора на Кампанията доказателство за своята възраст.

6.4 Организаторът на Кампанията не дава изрични или други гаранции и не осигурява условия от каквото и да било естество, по отношение на безопасността, вида или изпълнението на наградата. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, в резултат на човешка грешка или по друг начин, за неуспешно осъществяване на контакт или за невръчване на награда на даден участник, който е предоставил неточна или непълна информация или, който не отговаря на и-мейлите или телефонните обаждания на Организатора на Кампанията в срока, описан по-горе.

6.5 Участниците, които не изпълнят настоящите условия, могат по всяко време да бъдат дисквалифицирани от Кампанията от страна на Организатора на Кампанията, по негово усмотрение.

6.6 Организаторът на Кампанията не поема отговорност за неправилно или неточно записване на вписана информация, технически дефекти, човешки или технически грешки, загубени, забавени или изопачени данни или изпращания на информация, за пропуски, прекъсвания, заличаване, дефект или повреда на телефонни или компютърни линии или мрежи, компютърно оборудване, софтуер или тяхна комбинация.

6.7 Организаторът на Кампанията запазва правото си да изтегли или коригира Кампанията и естеството на всяка награда (с такива с равна или по-висока обща стойност) в случай, че Организаторът или организираната от него Кампания бъдат засегнати или се окаже вероятно да бъдат засегнати от непредвидени обстоятелства. Организаторът на Кампанията не е в нарушение на настоящите условия, и не носи отговорност за забавено изпълнение или неизпълнение на свои задължения, съгласно настоящите условия, ако подобно забавяне или неизпълнение настъпят в резултат на събития, обстоятелства или причини, извън неговия контрол.

6.8 Организаторът на Кампанията не носи отговорност за закъснели, изгубени, нечетливи, фалшифицирани, забавени, непълни или унищожени регистрации за участие в Кампанията, като всички подобни регистрации са невалидни. Регистрационни материали/данни, които са били обработвани или променяни неправомерно се считат за невалидни. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за проблеми, грешки или небрежност, които може да възникнат във връзка с Кампанията, вкл., но без да се ограничават до щети, нанесени на компютъра или друго техническо устройство или софтуер на участника, в резултат от участието му в Кампанията.

6.9 Вие приемате, че доколкото това се разрешава от закона, Организаторът на Кампанията не носи отговорност за наранявания, загуби или щети от всякакво естество нанесени на имущество или лица, в резултат изцяло или частично, пряко или косвено, на регистрирането за участие в Кампанията, действия или бездействия на участник, или на участието в Кампанията по какъвто и да било начин. Нищо, съдържащо се в настоящите условия не изключва отговорността на Организатора на Кампанията в случай на смърт или телесна повреда в резултат на неговата небрежност или виновни действия.

6.10 Организаторът на Кампанията запазва правото си да забави, прекрати или измени Кампанията по всяко време, без предизвестие, ако даден фактор възпрепятства надлежното изпълнение на Организатора, предвидено в настоящите условия, включително, но без това да има ограничителен характер, регистрирането за участие на лица извън юрисдикцията на Кампанията или на лица на възраст под минималната, при която се разрешава консумиране на алкохол в съответната държава на тяхното пребиваване, или цялостна или частична неизправност на уебсайт(ове) използван(и) за регистриране за участие в Кампанията, свързан с това компонент или модул, както и нареждане на държавен или регулаторен орган.

6.11 Настоящите условия представляват цялото споразумение между Вас и нас по отношение на техния предмет и отменя всякакви предишни обещания, декларации, споразумения, декларации и договорки между нас.

6.12 Ако за дадена разпоредба на настоящите условия бъде установено от съд с компетентна юрисдикция, че е неприложима или невалидна, Вие и Организатора на Кампанията приемате, че съдът следва да опита да осигури правно действие на намеренията на страните, отразени в дадената разпоредба, като всички останали разпоредби на настоящите условия запазват своята пълна правна сила и действие.

6.13 Кампанията и настоящите условия се прилагат и се тълкуват съгласно законите на Република България. Кампанията се счита за невалидна, ако е забранена съгласно законите.

6.14. В случай на каквито и да е въпроси, оплаквания и т.н., моля, свържете се с нас на и-мейл evelin_georgieva@colpal.com или на тел.+359 877 515644.

Касова бележка образец (код за регистрация в наградната игра):

Участващи артикули:

04800889 Palmolive душ - гел масажиращ 250 мл

00090073 Душ гел Палмолив 250 мл Pure&Delight Pomegranate

00064641 Palmolive душ-гел So Luminous 250мл

00094521 Душ гел Палмолив 250 мл Pure Delight Coconut

04805009 Palmolive душ - гел So Relaxed 250мл

00049271 Palmolive душ-гел Gourmet Chocolate 250

00049273 Palmolive душ-гел Gourmet Vanilla 250мл

00056956 Palmolive душ-гел Gourmet Coconut 250 мл

00040569 Palmolive душ-гел AS F. Glamorous 250мл

04805008 Palmolive Naturals душ-гел орхидея 250мл

00040590 Palmolive душ-гел Milk Proteins 250

00040588 Palmolive душ-гел Nat. Macadamia Oil 250

04801307 Palmolive душ-гел Milk&Honey 250 мл

04801803 Palmolive душ-гел Olive&Milk 250 мл

00097283 Palmolive душ-гел Hemp seed oil 250 мл

00040592 Palmolive душ-гел Men Sport 250

04803360 Palmolive душ-гел Pure Arctic 250мл м

00081550 Palmolive Men душ-гел Citrus 250 мл

00081548 Palmolive Men душ-гел Sensitive 250 мл

04804976 Palmolive SPA душ-гел Mineral Massage500

04804977 Palmolive SPA душ-гел Aroma Therapy 500

00064648 Palmolive душ-гел Gourmet Vanilla 500мл

00064647 Palmolive душ-гел Gourmet Choco 500мл

04804551 Palmolive душ - крем маслина 500 мл

00081551 Palmolive душ-гел Feel Loved 500 мл

04804550 Palmolive душ - крем мляко и мед 500 мл

00090788 Palmolive душ-гел Algae 500 мл

00085059 Palmolive душ-гел Milk Proteins 500 мл

00012056 Palmolive душ - крем черна орхидея 500мл

00092397 Palmolive душ-гел Hemp seed oil 500 мл

00021062 Palmolive Men душ-гел Refreshing 500 мл

00081547 Palmolive Men душ-гел 3in1 Sport 500 мл

00081546 Palmolive Men душ-гел Sensitive 500 мл

00081331 Palmolive душ-гел Almond 750 мл

00081334 Palmolive душ-гел Honey&Milk 750мл

00081333 Palmolive душ-гел Olive 750мл

00081332 Palmolive душ-гел Black Orchid 750 мл

00081258 Palmolive Men душ-гел Sport 750 мл

00081257 Palmolive Men душ-гел Refreshing 750мл